Betalning & Frakt


 

Tillägg

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server

Denna publikation på servern www.scrapbookshopen.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Scrapbookshopen friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Scrapbookshopen förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Scrapbookshopen och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Scrapbookshopen ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.


Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att:
(1) användning av sådant dokument sker i informations- och icke kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media
(2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras
(3) bilder icke distribueras utan tillhörande text
(4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.


Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Scrapbookshopen därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.scrapbookshopen.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Scrapbookshopen. Delar av Scrapbookshopen:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Scrapbookshopen:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Scrapbookshopen.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Scrapbookshopen och Scrapbookshopen bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Scrapbookshopen tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Scrapbookshopen av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.
Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Scrapbookshopen från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Scrapbookshopen ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.