Betalning & Frakt


 

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Giltiga per 2014-08-24

Som konsument som handlar hos Scrapbookshopen omfattas du av  Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.

Tillämplighet
Scrapbookshopens allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Scrapbookshopen publicerade försäljningsvillkor.

Varor som presenteras genom Scrapbookshopens hemsida utgör Scrapbookshopens ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Scrapbookshopens hemsida och i övriga publikationer, exempelvis katalog eller massutskick, är det informationen på hemsidan som gäller.


Priser
Priserna på Scrapbookshopens hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor. Frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Scrapbookshopen äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Scrapbookshopen och Kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Försäljning kan ej ske till omyndig person eller beställare under 18 år.


Betalning
Vid placering av order skickas en mottagningsbekräftelse, ordererkännande, via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Scrapbookshopens lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter på pris eller produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan äger Scrapbookshopen rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Betalningsalternativ

Paypal
Med PayPal kan du betala med kontokorten VISA, MasterCard eller American Express, eller använda ett redan registrerat PayPal konto.

Payson
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt genomföra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank och Maestro, Handelsbanken, SEB och Nordea. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Paysonfaktura
"Om du väljer att betala med "Paysonfaktura" så tillkommer en avgift om 19  kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger.
För att betala mot Paysonfaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet."

Om Paysonfaktura

"Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 19 kr.

För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.  Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet."

Fraktinformation - Transportbolag

Posten
Tel. 020-23 22 21.  
Fast fraktavgift på 36 kr för ordersumma under 795 kr. Fri frakt vid ordersumma 795 kr och däröver.

I fraktavgiften ingår kostnad för emballage och paketering.

Varor kan ej avhämtas hos Scrapbookshopen.

Leverans sker endast inom Sverige.


Fraktinformation - Övrigt
Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 275 kr för att täcka Scrapbookshopens kostnader för frakt och administration.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som "Tack för din beställning" via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Scrapbookshopens lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger Scrapbookshopen rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.


Transportskadat gods
Om vara från Scrapbookshopen skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, bör/skall detta anmälas omgående till ansvarigt transportbolag.

Avbeställning
Som Kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att varan har skickats..Avbeställning skall meddelas Scrapbookshopen per e-post till kortmakeri@hotmail.se eller genom kontaktformuläret.

Fel adress
Har kunden skrivit fel adress vid beställning kommer transportbolaget att returnera paketet pga. adressat okänd. Vi skickar paketet en gång till men kunden står för den extra fraktkostnaden. Se transportbolags kostnad ovan.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts och därmed gått i retur till Scrapbookshopen debiteras en avgift om f.n. 275 kr för att täcka Scrapbookshopens frakt- och administrationskostnader.

Reklamation
Om en vara är felaktig (ej transportskada) bör du reklamera till Scrapbookshopen inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Vid reklamation bör du kontakta Scrapbookshopens Kundservice via Kontakta oss. Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Scrapbookshopen rätt att i reklamationsärenden hänvisa Kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av Scrapbookshopen erhållna returnumret bör varan tillställas Scrapbookshopen inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt vara väl förpackade i av transportbolaget godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som Kund. Scrapbookshopen kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 313 kr inklusive moms för att täcka Scrapbookshopens transport- och administrationskostnader.

Transportskada bör anmälas till transportbolaget samma dag som du tar emot leveransen och till Scrapbookshopen via Kontakta oss. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Scrapbookshopen och till transportbolaget, enligt ovan.


Konsuments (Kundens) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Scrapbookshopen lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta Scrapbookshopens Kundservice via "Kontakta oss". Uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Vid retur står Kund risken för varan från det att Kunden lämnar den till transportbolaget,. Här finns hela konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen respektive distansavtalslagen.

Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Scrapbookshopen), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som Kund.

Varor som returneras mot postförskott löses ej ut av Scrapbookshopen.


Ansvar vid fel
Föreligger fel som Scrapbookshopen ansvarar för, åtar sig Scrapbookshopen att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Scrapbookshopen. Ytterligare rättigheter för Kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Scrapbookshopens ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Scrapbookshopen bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Tänk på att alltid ta backup på viktig data, Scrapbookshopen kan ej återskapa eller ta backup på Kunders data i händelse av reklamation.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare. I vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Scrapbookshopens hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Scrapbookshopen förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Scrapbookshopen friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid en eventuell tvist följer Scrapbookshopen alltid Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker om inget annat anges.

Alla produkter Scrapbookshopen säljer kan användas i Sverige om inte annat anges.


Särskilda villkor
Vid köp av programvara erhåller Kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Scrapbookshopns kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Scrapbookshopens sida, som gör att Scrapbookshopen ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Scrapbookshopen befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server
Denna publikation på servern www.scrapbookshopen.se tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Scrapbookshopen friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Scrapbookshopen förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Scrapbookshopen och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Scrapbookshopen ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att:

  1. Användning av sådant dokument sker i informations- och icke kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media
  2. Dokument och tillhörande grafik icke modifieras
  3. Bilder icke distribueras utan tillhörande text
  4. Text citeras utan sitt sammanhang
  5. Varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle


Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Scrapbookshopen därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.scrapbookshopen.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Scrapbookshopen. Delar av Scrapbookshopens webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Scrapbookshopens webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Scrapbookshopen.


Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Scrapbookshopen och Scrapbookshopen bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Scrapbookshopen tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Scrapbookshopen av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.
Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Överträdelse beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Scrapbookshopen från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Scrapbookshopen ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.