Betalning & Frakt


 

Ansvar vid fel

Ansvar vid fel

Föreligger fel som Scrapbookshopen ansvarar för, åtar sig Scrapbookshopen att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Scrapbookshopen. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Scrapbookshopen:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Scrapbookshopen bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Tänk på att alltid ta backup på viktig data, Scrapbookshopen kan ej återskapa eller ta backup på kunders data i händelse av reklamation.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.